Obchodní podmínky

Platné od 1. 1. 2019
 
Dodavatel služeb:
Edutica s. r. o.
Lidická 700/19
602 00 Brno - Veveří
IČ 04668634
DIČ CZ04668634
 

1. Objednávka služeb

1.1. Závaznou elektronickou objednávku služeb provede objednavatel z webových stránek dodavatele nejpozději 2 pracovní dny před termínem poskytnutí služeb.
 
1.2. V případě individuálních kurzů nebo u pronájmu školících místností se za závaznou objednávku považuje také objednávka provedená objednavatelem elektronicky e-mailem.
 
1.3. Objednávka je platná až po jejím potvrzení e-mailem ze strany dodavatele.
 

2. Úhrada služeb

2.1. Objednavatel se zavazuje uhradit cenu objednaných služeb na účet dodavatele na základě faktury nebo zálohové faktury, kterou obdrží od dodavatele e-mailem.
 
2.2. Objednavatel se zavazuje uhradit cenu služeb i v případě, že objednané služby nevyužije v souladu se storno podmínkami dle článku 4 těchto obchodních podmínek. Pro tento případ obdrží od dodavatele e-mailem fakturu na částku dle storno podmínek.
 

3. Daňový doklad

3.1. Daňový doklad bude dodavatelem vystaven ke dni připsání úhrady služeb na účet dodavatele a zaslán elektronicky na e-mail objednavatele.
 
3.2. V případě úhrady služeb v hotovosti v den poskytnutí služeb bude daňový doklad vystaven na místě proti úhradě.

 

4. Storno podmínky

4.1. Stornovat potvrzenou objednávku služeb je možné pouze písemně e-mailem, ve kterém bude uvedeno datum poskytnutí objednaných služeb, název služeb a místo konání. Pro posouzení výše storno poplatku je rozhodující datum doručení tohoto e-mailu dodavateli.
 
4.2. Storno poplatek v odpovídající výši bude uplatněn i v případě, že k datu storna není cena služeb uhrazena (např. v případě pronájmu školících místností).
 
4.3. U storna pronájmu školících místností se do storno poplatku zahrnuje pouze cena pronájmu místností, cena ostatních souvisejících služeb (např. pronájem vybavení, občerstvení atp.) nebude zahrnuta.
 
4.3. V případě stornování objednávky do 14 pracovních dnů před dnem poskytnutí služeb, bude uhrazená cena vrácena na účet objednavatele v plné výši.
 
4.4. V případě stornování objednávky 13 - 7 pracovních dnů před dnem poskytnutí služeb, bude uplatněn stornopoplatek ve výši 20% ceny služeb.
 
4.5. V případě stornování objednávky 6 - 2 pracovní dny před dnem poskytnutí služeb, bude uplatněn stornopoplatek ve výši 70% ceny služeb.
 
4.6. V případě stornování objednávky v poslední pracovní den před dnem poskytnutí služeb a později, případně pokud objednavatel službu bez omluvy nevyužije, bude uplatněn stornopoplatek ve výši 100% ceny služeb.
 
4.7. V případě stornování objednávky v ceně 100 Kč a menší, odpovídá tato cena poskytnutí služby rezervace, a poplatek je v případě stornování objednávky kdykoliv po její úhradě nevratný tj. je uplatněn stornopoplatek ve výši 100% ceny služby.
 
4.8. Pokud se u vícemodulových programů účastník nezúčastní nadpoloviční většiny modulů, ať už s omluvou nebo bez, ztrácí tak nárok na účast ve zbývajících modulech.
 
4.9. Místo přihlášeného účastníka může po dohodě s dodavatelem využít jiná osoba. U vícemodulových programů však pouze v rozsahu celého programu.
 

5. Ochrana osobních údajů

5.1. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES viz také Zásady ochrany osobních údajů.